Diễn giả Dang Kim Phuong chia sẻ tại buổi Toạ Đàm về Hoà Bình ở Morocco