Diễn giả Dang Kim Phuong nhận giải thưởng HER WORLD YOUNG ACHIEVER 2018 hạng mục START – UP